Ogólne warunki dostaw wyrobów kamiennych

1.  SPRZEDAŻ I WARUNKI HANDLOWE:

a) Alpida jest firmą handlową zajmującą się sprzedażą wyrobów kamiennych na terytorium RP i UE oraz importem tych wyrobów z zagranicy.

b) Jeżeli nie ustalono inaczej przyjmuje się, że sprzedawane wyroby są zgodne z Polskimi i Europejskimi Normami.

c) Wysyłane przez Alpidę oferty handlowe nie są wiążące dla spółki bez potwierdzenia dostępności towaru i terminów dostaw. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, ceny w ofertach handlowych są ważne 7 dni, lub jak zapisano w ofercie,

d) Sprzedaż odbywa się na podstawie pisemnych zamówień. W przypadku stałych klientów sprzedaż może być prowadzona na podstawie telefonicznej rozmowy, ale taka rozmowa zostanie potwierdzona mailem wysłanym z Alpida do klienta – zamówienie takie uważa się za wiążące nawet bez potwierdzenia zwrotnego.

e) Zamówienie przesłane od klienta powinno jednoznacznie określać ustalone warunki transakcji poprzez podanie nazwy towaru, ilości, ceny jednostkowej, pełnych danych klienta, miejsca dostawy i osoby odpowiedzialnej ze strony klienta

f) Zamówienie powinno zostać potwierdzone przez Alpidę pisemnie w ciągu 2 dni roboczych, a w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia przedstawiciel Alpida prześle klientowi informację zwrotną, w której wyszczególni warunki, które muszą zostać spełnione do przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku wszystkich niezbędnych parametrów zamówienia, Alpida w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dopisze konieczne informacje.

g) ALPIDA wystawia fakturę sprzedaży po każdej dostawie towaru, towar na fakturze nazywany jest wg nazewnictwa przyjętego w branży kamieniarskiej. Na życzenie klienta w treści faktury mogą zostać dodane opisy, które nie kolidują z rzeczywistą nazwą towaru,

h) Cena dostarczonych towarów wynikająca z zamówienia jest każdorazowo ustalana w bieżących zamówieniach i jest aktualna do terminu ustalonego w potwierdzeniu,

i) Limit kredytu kupieckiego wyznaczonego dla klienta ustala się indywidualnie na podstawie raportów od ubezpieczyciela i może on zostać zmieniony w trakcie realizacji dostaw. Po wykorzystaniu limitu kredytowego w ustalonej wysokości, dostawy zostają wstrzymane do czasu zapłaty za zaległe faktury. Wstrzymanie dostaw towaru z powodu wykorzystania całego limitu kredytu kupieckiego nie stanowi powodów do żądania, odszkodowania za ewentualne powstałe opóźnienia na budowie i ewentualne kary umowne.

j) Kupujący zgadza się na wystawianie faktur bez podpisu,

k) Kupujący jest traktowany jako jeden podmiot gospodarczy bez względu na ilość realizowanych w tym samym czasie zleceń w różnych miejscach kraju,

2. DOSTAWY (warunki ogólne):

a) Firma ALPIDA do przewozu towarów do Klientów używa transportu zewnętrznego / wynajętego,

b) Po złożeniu zamówienia przez klienta, należy określić ogólny harmonogram dostaw. Tempo dostaw określane jest w numerach tygodni oraz ilości dostarczonych „TIR-ów” w przeliczeniu na towar. Zaniechanie odbioru dostaw przez klienta wg ustalonego harmonogramu powoduje, że Alpida nie jest zobowiązana do magazynowania nieodebranych towarów, co oznacza że terminy nieodebranych dostaw należy ustalić ponownie. W przypadku braku odbioru towaru przez ponad 30 dni należy ustalić ponownie nowy harmonogram dostaw.

c) Krawężniki, oporniki, płyty i wyroby specjalne dostarczane są na paletach drewnianych, jednorazowych, bezzwrotnych,

d) Opakowania zbiorcze są płatne i nie podlegają zwrotowi,

e) Maksymalna waga zamówionych towarów nie może przekroczyć 24 ton, a przy wywrotkach 26, lub 30 ton (dotyczy dostaw kostki luzem),

f) Jeżeli nie zapisano inaczej jedna dostawa przeznaczona jest do jednego miejsca rozładunku,

g) Klient może odebrać towar własnym transportem na swój koszt i odpowiedzialność. W takich przypadkach cena zostanie obniżona o średnią rynkową wartość usługi transportu na trasie magazyn Alpida – budowa Klienta. Ewentualny wyższy koszt poniesiony przez klienta na samodzielny odbiór nie jest podstawa do obniżenia ceny wyrobów,

h) Czas dostawy na terenie całego kraju wynosi od 1 do 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, terminy te muszą być uwzględnione przez Klienta w organizacji budowy,

i) W przypadku towarów importowanych, w celu określenia terminu dostawy, strony, jako minimalną jednostkę czasu przyjmują jeden tydzień,

j) W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. Sprzedający poinformuje o tym Kupującego faksem, pocztą elektroniczną, lub telefonicznie,

k) Przypadki siły wyższej, jak również inne nieprzewidziane wydarzenia, jak zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, strajki, zamknięcie przedsiębiorstwa producenta, inne zakłócenia pracy przedsiębiorstwa Sprzedawcy, kolejki na granicy oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez Sprzedawcę przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację zlecenia, powodują przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody,

l) Czas przewidziany na rozładunek samochodu na budowie wynosi 2 godziny. Dodatkowy czas postoju samochodu będzie płatny w wysokości 50,00 pln netto za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę,

m) Zlecenie dostawy towaru w formie pisemnej należy składać najpóźniej do godz. 9: 30 w dni robocze. Zlecenie takie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych.

n) Zlecenia dostaw towaru złożone po godz. 9: 30 – realizowane będą od drugiego do końca szóstego dnia roboczego od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia,

o) Prawidłowo złożone zlecenie musi zawierać: dokładny adres dostawy z kodem pocztowym, termin rozładunku, dane osoby upoważnionej do odbioru towaru ( imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer telefonu), dane osoby do kontaktu w sprawie realizacji zlecenia ( imię, nazwisko, numer telefonu),

p) Organizację i koszt rozładunku towaru ponosi Kupujący,

q) Otrzymanie zamówionego towaru kupujący, lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają poprzez złożenie czytelnego podpisu wraz z datą i godziną odbioru na liście przewozowym i dokumencie WZ. Jeżeli towar został odebrany a jednocześnie klient nie dopełnił obowiązku pokwitowania dostawy na dokumencie WZ wówczas kierowca, który dowiózł dostawę sporządzi notatkę, którą uważa się za dokument potwierdzający dostawę. Notatka ta jest równoważna z potwierdzeniem odbioru,

r) ALPIDA ma prawo wstrzymać dostawy towaru, gdy Kupujący zalega z zapłatą za dostarczony towar, gdy Kupujący stał się niewypłacalny, gdy jego majątek uległ znacznemu pomniejszeniu, gdy ubezpieczyciel zmieni ocenę finansową kupującego, lub gdy ustalony limit kredytowy został wyczerpany,

2.1. DOSTAWY KOSTKI

a) Ocena jakościowa kostki oparta jest zawsze o obowiązują normę PN-EN 1342

b) Kostka kamienna: granitowa, bazaltowa i inna, dostarczana jest w workach typu „Big-Bag”, lub luzem, a podstawową jednostką rozliczeniową jest tona,

c) Kostka cięta i cięto-łupana ( gatunek I) dostarczana jest na paletach a podstawową jednostką rozliczeniową jest metr kwadratowy,

d) Klient może zażądać zważenia dostawy, ale operacja ważenia nie może się odbyć dalej niż 5km od planowanego miejsca rozładunku. Za każdy następny kilometr dojazdu do wagi i powrotu do miejsca rozładunku Klient zapłaci 4 PLN netto + VAT,

e) Koszt ważenia leży po stronie Klienta

f) Ze względów na właściwości geologiczne eksploatowanych złóż granitu, których nie można w pełni określić w dniu przyjęcia zamówienia, w przypadku okresowego braku możliwości wydobycia kamienia ze złoża, z którego rozpoczęto eksploatację, Alpida ma prawo dostarczyć kostkę kamienną z innego złoża najbardziej zbliżonego właściwościami do wcześniej dostarczanego towaru,

g) Ostateczna ilość dostarczonej kostki może się różnić od zamówienia (może być większa lub mniejsza) ze względu na wielokrotność ilości dostarczonych transportów „TIR-ów”. Klient jest zobowiązany do zapłaty za towar zgodnie z ilością rzeczywiście dostarczonych ton. Różnicy wagi, o której mowa nie można traktować, jako powód do reklamacji lub odstąpienia do zapłaty

2.2. DOSTAWY KRAWĘŻNIKÓW

a) Ocena jakościowa krawężników oparta jest zawsze o obowiązują normę PN-EN 1343

b) Długość krawężników prostych zawiera się w przedziale 80 cm – 120 cm,

c) Długość krawężników łukowych zawiera się w przedziale 50cm - 140 cm,

d) Długość krawężników może być inna niż ta, o której mowa w punkcie wyżej, ale wymaga oddzielnych ustaleń

e) Podstawową jednostką rozliczeniową przy sprzedaży krawężników jest metr bieżący

f) Ostateczna ilość dostarczonych krawężników może się różnić od zamówienia (może być większa lub mniejsza) ze względu na wielokrotność ilości dostarczonych transportów „TIR-ów”. Klient jest zobowiązany do zapłaty za towar zgodnie z ilością rzeczywiście dostarczonych metrów bieżących. Różnicy w ilości, o której mowa nie można traktować, jako powód do reklamacji lub odstąpienia od zapłaty

2.3. DOSTAWY PŁYT

a) Ocena jakościowa płyt oparta jest zawsze o obowiązują normę PN-EN 1341

b) Płyty kamienne są dostarczane zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Podstawową jednostką rozliczeniową płyt kamiennych jest metr kwadratowy,

c) Ze względu na specyfiką płyt kamiennych (w porównaniu do kostki i krawężników) Klient ma obowiązek dokonania wstępnego odbioru płyt podczas ich rozładunku,

d) Jeżeli Klient zauważy wady płyt, zgłosi to natychmiast do ALPIDA i wyśle zdjęcia takich elementów,

e) Widoczne uszkodzenia mechaniczne płyt Klient musi zgłosić w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostawy. Po tym czasie reklamacja nie będzie uznana

3. SKŁADANIE ZLECEŃ DOSTAW, INFORMACJA O DOSTAWACH

a) Biuro sprzedaży w Warszawie pracuje w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Poprzez biuro w Warszawie możliwe jest:
- Składane zamówienia, które należy kierować do obsługującego Klienta handlowca poprzez mail lub na fax: 22 651 89 04
- Uzgodnienie terminów realizacji dostaw,
- Uzyskanie informacji o statusie złożonego zamówienia, tj. o terminie dostawy, opóźnieniach, załadunku,
- Składanie reklamacji,

b) Zamówieniami zajmuje się opiekun klienta (handlowiec) oraz ewentualnie pracownik logistyki,

c) W miarę możliwości klient zostanie uprzedzony telefonicznie o planowanym terminie dostawy (data i pora dnia w celu zabezpieczenia rozładunku) przez pracownika logistyk. Termin dostawy może się zmienić ze względu na nieprzewidziane okoliczności powstałe już po wyjechaniu „TIR-a” w kierunku docelowym. Alpida nie realizuje dostaw na budowę „na wyznaczoną godzinę”. Takie dostawy wymagają osobnych pisemnych ustaleń i dodatkowej opłaty.

4. ZAMÓWIENIA SPECJALNE

a) Za zamówienia specjalne uznaje się wyroby, które są specyficzne ze względu na rodzaj kamienia lub kształt i nie są sprzedawane w sposób ciągły.

b) ALPIDA może zażądać od Kupującego zaliczki na towar nietypowy, np.: krawężniki łukowe i nietypowe elementy architektury, płyty,

c) Towar nietypowy nie podlega zwrotowi, z tego powodu klient ma obowiązek dokładnie zweryfikować ilość potrzebna mu na budowie mając na uwadze także dłuższy termin produkcji takich wyrobów

d) Towar nietypowy, zamówiony, wyprodukowany i nieodebrany przez Kupującego zostanie zafakturowany wg ustalonych warunków handlowych. Alpida wystawi fakturę sprzedaży i prześle ją do klienta a Klient będzie zobowiązany do zapłaty za wyprodukowany towar. Towar zafakturowany a nieodebrany zostanie zmagazynowany na okres 90 dni. Jeżeli w tym czasie Klient nie zdecyduje się odebrać towaru, Alpida dokona jego przerobu na kruszywo kamienne i obciąży Klienta dodatkowymi kosztami w wysokości 20,00 PLN netto za każdą tonę przerobionego towaru.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Warunkiem koniecznym i niezbędnym, aby gwarancja obowiązywała jest zapłata za dostarczony towar najpóźniej 30 dni po terminie płatności wyznaczonym na fakturze.
Jeżeli strony nie ustaliły inaczej w umowie, okres gwarancji na właściwości fizyczne elementów kamiennych wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy.

a) W przypadku wyrobów kamiennych wyróżniamy trzy grupy możliwych reklamacji są to, reklamacje ze względu na
- właściwości fizyko-chemiczne kamienia
- widoczne uszkodzenia
- kształt - niezgodność dostarczonych produktów z zamawianymi wymiarami

b) Reklamację należy składać pisemnie do biura ALPIDA wraz z załączonymi zdjęciami wskazującymi zgłaszane wady reklamowanego towaru oraz szacunkowa ilością reklamowanego towaru,

c) Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela Alpida,

d) Reklamacji (za wyjątkiem reklamacji na właściwości fizyczne kamienia) podlega wyłącznie towar niewbudowany,

e) ALPIDA nie ponosi kosztów demontażu towaru reklamowanego ze względu na widoczne uszkodzenia lub kształt,

f) Jeżeli przesłane pismo, zdjęcia i rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Klienta będą wystarczające, wówczas reklamacja zostanie rozpatrzona bez konieczności osobistego spotkania się na miejscu budowy

g) Jeżeli zdjęcia wysłane przez Kupującego okażą się niewystarczające to przedstawiciel firmy Alpida zgłosi się w sprawie reklamacji najpóźniej 6 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji,

h) W przypadku zgłoszenia reklamacji, wszystkie następne dostawy zostają zawieszone do czasu rozpatrzenia tej reklamacji,

i) Efektem rozpatrzenia reklamacji może być: odrzucenie reklamacji, jako nieuzasadnionej lub powstałej z winy klienta, uznanie reklamacji jako zasadnej i wymiana towaru reklamowanego, lub przecena reklamowanego towaru do ceny zadowalającej obie strony,

j) Jeżeli sposób załatwienia reklamacji będzie polegał na wymianie towaru to przygotowany do wymiany towar musi być czysty, bez śladów wcześniejszego montaż. Towar powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający go podczas transportu powrotnego,

k) Jeżeli reklamacja zostanie uznana, wówczas klient ma obowiązek załadowania na transport powrotny towaru. Alpida pokryje ryczałtowo koszty załadunku reklamowanego towaru w wysokości 100,00 PLN za załadunek 24 ton towaru w paletach lub workach BB na „TIR-a –naczepę” lub 150,00 za załadowanie kostki luzem na naczepę 26-30 ton na „wywrotkę”, lub proporcjonalnie do wagi zwracanego towaru wg przedstawionego ryczałtu,

l) Reklamacje ze względu na właściwości fizyczne kamienia można zgłaszać w całym okresie ustalonym w zamówieniu lub umowie

m) Reklamacje ze względu na widoczne uszkodzenia:
- jeżeli widać, że uszkodzenia powstały w trakcie transportu prawdopodobnie z winy spedycji (np.: popękane opakowania zbiorcze, wywrócony towar) należy zgłosić to w dniu odbioru towaru i spisać protokół z kierowcą przewożącym towar. Jeżeli kierowca odmówi podpisanie protokołu należy przesłać jednostronnie spisany protokół do działu logistyki na adres logistyka@alpida.pl a przedstawiciel Alpida dokona dalszych ustaleń ze spedytorem. Brak zachowania tego terminu zwalnia Alpidę z odpowiedzialności za uszkodzenia, ponieważ uniemożliwia to dochodzenie odszkodowania za zniszczenia od spedytora,
- jeżeli widoczne wady towaru zostaną stwierdzone przez Kupującego podczas rozładunku a z oględzin wynika, że nie powstały one w trakcie transportu, należy poinformować telefonicznie o tym obsługującego handlowca a następnie spisać odpowiedną notatkę i przesłać ją wraz ze zdjęciami poglądowymi w okresie 1-3 dni. Brak zachowania tego terminu zwalnia Alpidę z odpowiedzialności za uszkodzenia. Towarów uszkodzonych nie można wbudowywać pod rygorem utraty gwarancji

n) Reklamacje ze względu na kształt - niezgodność dostarczonych produktów z zamawianymi wymiarami – dotyczą one tylko wyrobów, które nie maja widocznych uszkodzeń możliwych do zauważenia przy rozładunku towaru oraz jego magazynowaniu a posiadają niezgodności możliwe do stwierdzenia dopiero bezpośrednio przed montażem (mogą wynikać także z pomyłki przy wysyłce). Reklamacje taką można zgłosić do 30 dni jednak przed zamontowaniem towaru. Wszystkie zastrzeżenia do kształtu i wymiarów dostarczonych towarów muszą być zauważone przez pracowników i zgłaszane przed wbudowaniem. Towary takie należy odłożyć do wymiany i zgłosić reklamację. Odłożone do wymiany/ reklamacji towary z nieodpowiednim kształtem nie mogą zostać wbudowane. Alpida nie ponosi kosztów ich demontażu.